Heian Shodan – tutorial and bunkai

Heian Shodan – tutorial and bunkai by Luca Valdesi, Michael Milon and Hirokazu Kanazawa


Luca Valdesi

Michael Milon

Hirokazu Kanazawa

Leave a Reply

Your email address will not be published.